อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร
www.teacher.ssru.ac.th/amporn_je/
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http:// www.nurse.ssru.ac.th

  Skip site news

  Site news

  Picture of ampon jeangwirichaikull
  การเรียนการสอน
  by ampon jeangwirichaikull - Thursday, 3 September 2020, 11:48 AM
   

  การเรียนการสอน

   
  Picture of ampon jeangwirichaikull
  กิจกรรม
  by ampon jeangwirichaikull - Wednesday, 29 April 2020, 2:39 PM
   

  กิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม


   
  Picture of ampon jeangwirichaikull
  กิจกรรมการเรียน
  by ampon jeangwirichaikull - Wednesday, 29 April 2020, 2:00 PM
   

  กิจกรรมการเรียนรู้การอบรม