วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Link GoogleScholar 

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of อาจารย์จิราพร รักการ
  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2
   

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด กลุ่มที่ 2

  2 มีนาคม 2563

  ณ ห้องสมุด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

   


   
  Picture of อาจารย์จิราพร รักการ
  ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา NUR4326 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2
   

  ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา NUR4326 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2

  2 มีนาคม 2563

   ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

   


   
  Picture of อาจารย์จิราพร รักการ
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
  by อาจารย์จิราพร รักการ - Wednesday, 12 February 2020, 7:04 AM
   

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: วิพากษ์และรวบรวมข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล 

  วันที่ 30-31 มกราคม 2563

  ณ ห้อง 3730 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   
  Picture of อาจารย์จิราพร รักการ
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
   

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบการวัดความรู้ทางการพยาบาล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

  วันที่ 17-19 มกราคม 2563

  ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


   
  Picture of อาจารย์จิราพร รักการ
  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1
   
  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด กลุ่มที่ 1 
  6 มกราคม 2563
  ณ ห้องสมุด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา