Skip available courses

Available courses

วันที่ 30 กันยายน 2559 นายกร  ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 42 ชั้น 5


Skip site news

Site news

Picture of Admin User
Capping Ceremony
by Admin User - Sunday, 5 January 2020, 2:40 PM
 

พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 5มกราคม 2563


 
Picture of Admin User
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
by Admin User - Thursday, 10 October 2019, 2:04 PM
 

ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 
Picture of Admin User
โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ
by Admin User - Thursday, 10 October 2019, 1:59 PM
 

โรงแรมตรัง กรุงเทพ


 


Skip course categories

Course categories