วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of อ.นภพรพัชร มั่งถึก
  NCI is the nation's leader in cancer research
   
  Picture of อ.นภพรพัชร มั่งถึก
  COVID-19 and other health issues
   
  Picture of อ.นภพรพัชร มั่งถึก
  WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 29 April 2020
   
   
  Picture of อ.นภพรพัชร มั่งถึก
  Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public
   
  Picture of อ.นภพรพัชร มั่งถึก
  Aging and health
   

  Skip available courses

  Available courses

  แนวคิด ทฤษฎีการสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ
  ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
  ปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังการเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและผู้ดูแล การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ 
  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 


  ปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับสารน้ำ
  อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง การได้รับออกซิเจน
  เมตาบอลิซึม การรับรู้ การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ภูมิคุ้มกันโรค
  และการอักเสบ การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์
  การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม
  การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค
  และการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว


  ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับสารน้ำ
  อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง การได้รับออกซิเจน เมตาบอลิซึม
  การรับรู้ การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
  ภูมิคุ้มกันโรค และการอักเสบ การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม
  การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค
  และการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว

  ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพการพยาบาล  ความหมาย  ความสำคัญของวิชาชีพ  เกณฑ์และคุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล หน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลต่อวิชาชีพ
  มโนมติเกี่ยวกับบุคคล สุขภาพ ความเจ็บป่วย สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล
  ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย
  แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และกระบวนการพยาบาล


   ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อน
  ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง
  ปัญหาการได้รับออกซิเจน ปัญหาเมตาบอลิซึม ปัญหาการรับรู้
  การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค และการอักเสบ
  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์  โดยใช้
  กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาล
  การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ 
  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
  แก่บุคคลและครอบครัว


  ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง
  และอยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตเกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง การได้รับออกซิเจน เมตาบอลิซึม การรับรู้ การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
  ภูมิคุ้มกันโรค
  และการอักเสบ  การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์
  โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ
  การฟื้นฟูสุขภาพ  การป้องกันโรค
  และการสร้างเสริมสุขภาพ