Skip site news

Site news

Picture of Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์
by Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha - Monday, 18 November 2019, 10:39 AM
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ โดย นายแพทย์มานิตย์        ศิริกังวาลกุล กรรมการบริษัทผู้ทำการแทนประธานเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ร่วมด้วย ...

Read the rest of this topic
(842 words)
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
by Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha - Monday, 18 November 2019, 10:38 AM
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โดย นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล และผู...

Read the rest of this topic
(572 words)
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
by Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha - Wednesday, 19 September 2018, 10:59 AM
 

วันที่6 กันยายน 2561 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 
Picture of Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
by Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha - Tuesday, 19 June 2018, 2:00 PM
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้ โดยได้ร...

Read the rest of this topic
(917 words)
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha
English Camp4 ภูผาผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี
by Asst.Prof.Dr.Ponpun Vorasiha - Tuesday, 19 June 2018, 1:37 PM
 

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุป...

Read the rest of this topic
(734 words)