วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าห้องอธิการบดี


งานวิจัย ปีงบประมาณ 2555 - 2557

Link GoogleScholar 

 

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ssru
อบรม "การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0"
by Associate Professor Poonsook Shuaytong - Tuesday, 19 June 2018, 11:24 AM
 

วันที่ 12 มิ.ย 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา 


 
ssru
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก*
by Associate Professor Poonsook Shuaytong - Tuesday, 27 January 2015, 1:42 PM
 

เผยแพร่ในวารสาร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557  เรื่อง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก

 
ssru
พฤติกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาพยาบาลราชภัฏสวนสุนันทา Behavior of Suan Sunandha Rajabhat Nursing Students on Thai Art and Cultural Preservation
by Associate Professor Poonsook Shuaytong - Monday, 3 November 2014, 7:42 PM
 

พฤติกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาพยาบาลราชภัฏสวนสุนันทา*
Behavior of Suan Sunandha Rajabhat Nursing Students on Thai Art and Cultural  Preservation*

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑...

Read the rest of this topic
(309 words)
 
ssru
ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ Personal , Family and Social Factors Related to Happiness of the Elderly in Srisaket Province
by Associate Professor Poonsook Shuaytong - Monday, 3 November 2014, 7:39 PM
 

ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ*
 Personal , Family and Social Factors Related to Happiness of the Elderly in Srisaket Province*

เตรียมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่...

Read the rest of this topic
(330 words)
 

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาวิธีการเขียนรายงานการวิจัย การเตรียมรายงานเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำวิจัย การเลือกหัวข้อ ปัญหาวิจัย คำถามวิจัย กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ประชากรและตัวอย่าง การเขียนผล การอภิปรายผล และการเขียนรายงานการวิจัย