ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Website : http://www.elnurse.ssru.ac.th/premwadee_ka/
  Skip site news

  Site News

  photo
  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
   

  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอน 
  รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์1,2
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

  http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001200.PDF

   
  photo
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา NSG 3305 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
   

  หัวข้อ Anatenatal period 
  เอกสารประกอบการสอน E-book
  https://online.fliphtml5.com/ednvp/kauj/

  ส่วนหนึ่งของรายวิชา NSG 3305 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   

   
  photo
  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2019 International Academic Multidisciplinary Research Conference” 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
   

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2019 International Academic Multidisciplinary Research Conference” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองโคเปนเฮเกน  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยนำเสนอบทความ เรื่อง “EXERCISE BEHAVIOR OF THE...

  Read the rest of this topic
  (296 words)
   
  photo
  การป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
   

  การป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ---สามารถดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับได้ที่นี่---

  เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ "การป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ" ภายใต้โครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ
  ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สภาพสังคมแ...

  Read the rest of this topic
  (1731 words)
   
  photo
  โครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรรมนันทนาการ
   

  โครงการ “ต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ”

  Project to Promote Anti-Depression among Elders by Using Recreation Activities

  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ เ...

  Read the rest of this topic
  (458 words)
   

  Skip available courses

  Available courses

  ความรู้เกี่ยวกับให้การพยาบาลอย่างองค์รวม แก่มารดา และทารก ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การแท้ง ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด การคลอดผิดปกติ การช่วยเหลือมารดาในระยะคลอด ในการทำสูติศาสตร์หัตถการ การแนะนำมารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง และการเลี้ยงดูทารก การดูแลช่วยเหลือมารดา ทารกที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ

  แนวคิดทฤษฎี สถิติชีพ การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การตรวจครรภ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตสังคมของมารดา การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของมารดาและทารก การเตรียมมารดาและครอบครัวก่อนคลอด กลไกและกระบวนการคลอด การแนะนำมารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง ระยะคลอดและระยะหลังคลอดปกติ การเลี้ยงดูทารกแรกเกิดปกติ การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่มารดาและทารกในภาวะปกติ