ยักคิ้วกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนแก้มแดง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Rangsima Passara
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
by Rangsima Passara - Thursday, 10 October 2019, 12:07 PM
 

 
Picture of Rangsima Passara
การจัดการความรู้ ปี 2557 กลุ่มครูสีฟ้า
by Rangsima Passara - Thursday, 15 January 2015, 12:02 PM
 

กลุ่มครูสีฟ้า : เส้นทางสู่ Good Practice ในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชาวต่างด้าวและประชาชนในชุมชน

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มครูสีฟ้า ปีนี้ทางกลุ่มได้ดำเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชาวต่างด้าวและประชาชนในชุมชน โดยมีจำน...

Read the rest of this topic
(2259 words)
 
Picture of Rangsima Passara
การจัดการความรู้ ปี 2556 กลุ่ม ครูสีฟ้า
by Rangsima Passara - Thursday, 15 January 2015, 11:59 AM
 

ครูสีฟ้า : เส้นทางสู่ Good Practice กับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

พยาบาล ถือเป็นวิชาชีพแรกในแปดวิชาชีพ ที่มีการลงนามตกลงให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ดังนั้น วิชาชีพพยาบาลจึงต้องมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน และทำค...

Read the rest of this topic
(2409 words)
 
Picture of Rangsima Passara
การจัดการความรู้ ปี 2555 กลุ่ม ครูสีฟ้า
by Rangsima Passara - Thursday, 15 January 2015, 11:57 AM
 

เรื่องเล่าจากกลุ่ม “ครูสีฟ้า”

ที่มา

ถ้ากล่าวว่ายุคสังคมปัจจุบันเป็นยุคสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge based society) หลายท่านคงจะไม่คุ้นกับคำเหล่านี้ แต่หากกล่าวว่าสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่คนในสังคมเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ เรียนรู้แบบยั่งยืน อาจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในฐานะท...

Read the rest of this topic
(12483 words)
 

Skip available courses

Available courses

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน สถานการณ์และแนวโน้มด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การสาธารณสุขมูลฐานและนวัตกรรมสาธารณสุข แนวคิด และทฤษฎี การบริหารงานสาธารณสุข การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวและชุมชน