Skip site news

Site news

Picture of ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Midwives and Gynecological Nurses for the Future
by ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ - Monday, 1 July 2019, 12:54 PM
 

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงวิธีการรักษาด้วยวิวัฒนาการใหม่ ลดขั้นตอนการรักษาดูแลสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และสตรีที่มีปัญหาทางนารีเวช ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยา...

Read the rest of this topic
(730 words)
 
Picture of ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
by ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ - Monday, 1 July 2019, 12:34 PM
 

ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยในมนุษย์ 2วัน วันที่4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่องการวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการวิจัยในมนุษย์  

 
Picture of ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
by ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ - Monday, 17 December 2018, 2:31 PM
 

เมื่อวันที่13-14ธันวาคม 2561 ที่สภาการพยาบาล มีการอภิปรายประสบการณ์การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  และได้รับชุดสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 1ชุด (ถ้าจะใช้ก็ยืมได้ผ่านหัวหน้าสาขา)มอบให้เป็นของสาขาสูติ อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุเคราะห์จากคณะพยาบ...

Read the rest of this topic
(298 words)