วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of saree dangthongdee
บทความวิจัย
by saree dangthongdee - Wednesday, 13 May 2020, 2:25 PM
 
Picture of saree dangthongdee
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน
by saree dangthongdee - Wednesday, 20 June 2018, 3:24 PM
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ สาขาการพยาบาล จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2561    วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีมติอน...

Read the rest of this topic
(362 words)
 
Picture of saree dangthongdee
มคอ.3 ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
by saree dangthongdee - Tuesday, 19 June 2018, 11:05 AM
 

มคอ.3 รายวิชา NUR 2223 ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

NUR 2223 ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

 
Picture of saree dangthongdee
บทความวิจัย เรื่อง Selected Factors Associated with Health Status of Personnel at Suan Sunandha Rajabhat University
by saree dangthongdee - Tuesday, 19 June 2018, 11:03 AM
 

บทความนี้ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
คลิกอ่านบทความที่นี่
Proceedings of 81 st The IIER Internaitonal Conference, Saint Petersburg, Russia, 5th-6th September 2016
(page 34-37)

 
Picture of saree dangthongdee
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล
by saree dangthongdee - Tuesday, 19 June 2018, 9:37 AM
 

เอกสาร " กฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์" โดย คุณวารุณี สุรนิวงศ์ อดีตที่ปรึกษากฏหมายของสภาการพยาบาล