กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of sujitra uratanamanee
  Shock case and Fluid overload : การพยาบาลโรคไข้เลือดออกในเด็กที่มี ภาวะช็อกร่วมกับภาวะน้ำเกิน
  by sujitra uratanamanee - Friday, 26 October 2018, 1:31 PM
   
  Picture of sujitra uratanamanee
  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศฟินแลนด์
  by sujitra uratanamanee - Friday, 17 August 2018, 8:14 AM
   

  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยการนำทีมของ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดี วิทยาลัยพยาบาลฯ เดินทางไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561

  Read the rest of this topic
  (204 words)
   
  Picture of sujitra uratanamanee
  แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ : การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  by sujitra uratanamanee - Monday, 6 August 2018, 9:33 AM
   

  การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   
  Picture of sujitra uratanamanee
  ประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์
  by sujitra uratanamanee - Tuesday, 12 June 2018, 5:07 PM
   

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีมติอนุมัติให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจำนวน 3 ราย 

  1. ผู้ช่วยศาสตาาจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  2. อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช ...

  Read the rest of this topic
  (408 words)
   
  Picture of sujitra uratanamanee
  อ.ดร.สุจิตรา อู้รัตนมณี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
  by sujitra uratanamanee - Friday, 16 February 2018, 1:05 PM