สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  SSRU
  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มที่ 2
  by Ajarn Surang Cherwanitchakorn - Tuesday, 17 March 2020, 4:47 PM
   
  SSRU
  ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา NUR4326 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มที่ 2
  by Ajarn Surang Cherwanitchakorn - Tuesday, 17 March 2020, 4:42 PM
   
  SSRU
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  by Ajarn Surang Cherwanitchakorn - Thursday, 30 May 2019, 7:38 PM
   

  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

  Read the rest of this topic
  (263 words)
   
  SSRU
  2019 Capping Ceremony
  by Ajarn Surang Cherwanitchakorn - Saturday, 5 January 2019, 6:24 PM
   

  In the morning 10.30 of January 5, 2019, there was a Capping Ceremony of the second year students of College of Nursing and Health. The honored guest, Assoc. Prof. Luedech Girdwichai, the president of SSRU provided the caps as well as the dean, Assist. Prof. Ponpun Vorasiha.


   

  Skip available courses

  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จนถึงวัยสูงอายุรวมทั้งพัฒนาการเหมาะสมแกด้านบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามวัย พัฒนาการด้านความต้องการ การเรียนรู้ การปรับตัว  การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการอบรม่เลี้ยงดูที่เหมาะสมแก่เด็ก และวัยรุ่นในทุกช่วงวัย การมีมนุษยสัมพันธ์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล

  คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช