Skip site news

Site news

Picture of Lect. Tanawat Ruamsook
VACCINATION
by Lect. Tanawat Ruamsook - Thursday, 17 June 2021, 8:36 AM
 

วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2564 ร่วมเป็นพยาบาลจิตอาสาบริการฉีดวัคซันป้องกัน COVID-19

ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร


 
Picture of Lect. Tanawat Ruamsook
ประชุมวิชาการ
by Lect. Tanawat Ruamsook - Sunday, 30 May 2021, 3:06 PM
 

เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15

เรื่อง พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ: Commit to Quit

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564

ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ


 
Picture of Lect. Tanawat Ruamsook
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์
by Lect. Tanawat Ruamsook - Sunday, 9 May 2021, 6:23 PM
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15

"พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ : Commit to Quit"

วันที่ 24 - 25 พ.ค. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

จัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยฯ


 

Skip available courses

Available courses

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน สู่การเรียน PMC Online นะครับ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระบรมราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7  พฤษภาคม พ.ศ. 2562