Skip site news

Site News

Picture of Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk
บรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
by Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk - Wednesday, 20 June 2018, 2:19 PM
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้ โดยได้ร...

Read the rest of this topic
(459 words)
 
Picture of Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk
กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย
by Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk - Tuesday, 20 February 2018, 2:33 PM
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันปิดกีฬาสถาบันพยาบาล ที่สนามกีฬใ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตวันปิดกีฬาสถาบันพยาบาล ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 
Picture of Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk
การบ้านวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (13 มี.ค. 60)
by Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk - Monday, 13 March 2017, 1:12 PM
 

การบ้านวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (13 มี.ค. 60)

จากกรณีศึกษา(ไฟล์แนบ) ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตอบคำถามให้ครบทั้ง 12 ข้อ และอ้างอิงแหล่งที่มาของคำตอบ(มาจากเว็บไซด์หรือหน่วยงานใด)

ส่งงานเข้าเมล udomporn_ying@yahoo.com  (ภายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 256)

Read the rest of this topic
(208 words)
 
Picture of Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk
ประกาศเลื่อนสอบมิดเทอม ปี3
by Dr.Udomporn Yingpaiboonsuk - Tuesday, 11 October 2016, 12:54 PM
 

วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

ขอเลื่อนสอบจากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00น.

 

** เป็นวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00น. **  

สอบห้องเรียนปี3 และห้องเรียนปี4

 

                                                                                        ...

Read the rest of this topic
(231 words)
 

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการคลอดผิดปกติ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการวางแผนครอบครัวได้  

คำอธิบายรานวิชา

ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม แก่ สตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิดในภาวะปกติ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนครอบครัว

 


คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับให้การพยาบาลอย่างองค์รวม แก่ มารดา และทารก ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การแท้ง ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด การคลอดผิดปกติ การช่วยเหลือมารดาในระยะคลอด ในการทำสูติศาสตร์หัตถการ การแนะนำมารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง และการเลี้ยงดูทารก การดูแลช่วยเหลือมารดา ทารกที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ


คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดทฤษฎี สถิติชีพ การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การตรวจครรภ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตสังคมของมารดา การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของมารดาและทารกการเตรียมมารดาและครอบครัวก่อนคลอด กลไกและกระบวนการคลอด การแนะนำมารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง ระยะคลอดและระยะหลังคลอดปกติ การเลี้ยงดูทารกแรกเกิดปกติ การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลอย่างองค์รวม การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่มารดาและทารกในภาวะปกติ