Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of admin admin
รับมอบประกาศนียบัตร
by admin admin - Thursday, 10 October 2019, 3:06 PM
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดฝึกอบรม


 
Picture of admin admin
รับรางวัลไกล่เกลี่ย
by admin admin - Thursday, 10 October 2019, 3:02 PM
 

สถานที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา


 
Picture of admin admin
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
by admin admin - Thursday, 19 July 2018, 10:08 AM
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้ โดยได้ร...

Read the rest of this topic
(459 words)
 
Picture of admin admin
ไม่พร้อมตั้งครรภ์
by admin admin - Thursday, 21 May 2015, 2:02 PM
 
Picture of admin admin
การประเมินตน
by admin admin - Thursday, 21 May 2015, 1:50 PM
 
Picture of admin admin
ทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริคสัน
by admin admin - Monday, 12 May 2014, 12:21 PM
 
ทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริคสัน
ทฤษฎี Psychosocial development ของ Erik H. Erikson อธิบายถึงลักษณะของการศึกษาไปข้างหน้า โดยเน้นถึงสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน ฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson แบ่งพัฒนาการด้านจิตสังคมของบุคคลเป็น 8 ข...Read the rest of this topic
(1332 words)
 
Picture of admin admin
รูป
by admin admin - Wednesday, 26 February 2014, 2:31 PM
 
รูป

 

Skip available courses

Available courses

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
( ภาษาอังกฤษ ) Human Growth and Development
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงวัยสูงอายุ พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามวัย พัฒนาการด้านความต้องการ การเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มนุษยสัมพันธ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยมาก ผู้ป่วยจะสูญเสียโอกาสทั้งในด้านอาชีพการทำงานและการศึกษาในขณะที่ป่วยอีกทั้งยังเป็นความเจ็บป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายสูงถึง 15-18% ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเท่านั้นที่รู้สึกทุกข์ทรมาน คนในครอบครัวก็ต้องพลอยได้รับความทุกข์นั้นไปด้วย
โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความคิด และทุกๆ ส่วของร่างกาย โดยมีผลต่อการนอนหลับ การรับประทานอาหารตลอดจนความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ
ตนเองและสิ่งต่างๆ รอบตัว
อาการที่พบในโรคซึมเศร้าได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาการของโรคอาจคงอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ เป็นเดือนหรือหลายปี การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะสามารถช่วยเหลือและขจัดอาการโรคได้รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และที่รุนแรงที่สุดคือการฆ่าตัวตายSkip courses