กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

LINK : GOOGLE  SCHOLAR  

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of วิภากร สอนสนาม
รายวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคเรียนที่ 2/63
by วิภากร สอนสนาม - Tuesday, 12 January 2021, 2:58 PM
 

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวันที่ 11/1/63 และ 13/1/63

เอกสารประกอบการสอน 1

เอกสารประกอบการสอน 2

เอกสารประกอบการสอน 3

เอกสารประกอบการสอน 4

 
Picture of วิภากร สอนสนาม
NSG 3211 ภาคเรียน 2/63
by วิภากร สอนสนาม - Sunday, 10 January 2021, 9:49 PM
 

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนรายวิชา NSG 3211 รักษาโรคเบื้องต้น (การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อวินิจฉัยแยกโรคจากอาการและอาการแสดงที่ผิดปกติที่พบบ่อย การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล: ด้านศัลยกรรม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมโดยการทำ ...

Read the rest of this topic
(444 words)
 
Picture of วิภากร สอนสนาม
ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อบต.บางนางลี่
by วิภากร สอนสนาม - Thursday, 14 May 2020, 8:43 AM
 

                 

 
Picture of วิภากร สอนสนาม
International Conference, Denmark, 2019
by วิภากร สอนสนาม - Saturday, 9 May 2020, 11:44 AM
 

 
Picture of วิภากร สอนสนาม
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ สกว. วันที่ 19/6/2561
by วิภากร สอนสนาม - Saturday, 9 May 2020, 10:22 AM
 

 

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

        หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ กลไกการเกิดโรค การแพร่กระจายโรค ตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากร และการนำระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ควบคุมปัญหาสุขภาพ

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและใช้กระบวนการพยาบาลและข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่บุคคล ครอบคัว และกลุ่มคนให้ครอบคลุมดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นโดยใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนฝึกปฏิบัติทั้งในสถานบริการสุขภาพในชุมชน ชุมชน และที่บ้าน

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน สถานการณ์และแนวโน้มด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การสาธารณสุขมูลฐานและนวัตกรรมสาธารณสุข แนวคิด และทฤษฎี การบริหารงานสาธารณสุข หลักการบริหารงาน การประสานงานและการนิเทศงานการพยาบาลอนามัยชุมชน บทบาทของพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน หลักและกลวิธีการทำงานในชุมชน  การนิเทศงานการพยาบาลอนามัยชุมชน การอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน ทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล                      อาชีวอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อม  การดูแลสุขภาพที่บ้าน   การแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยในชุมชน          การพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติ   การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างสุขภาพแก่ครอบครัวและชุมชน